Regulamin:

I. INFORMACJE WSTĘPNE:

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady dokonywania zakupów oraz sposób sprzedaży przez firmę Of Course Colours  (o skróconej nazwie „OCC”) prowadzoną na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem
NIP: 7171719090
REGON: 36576961,
w Sklepie Internetowym pod adresem www.ofcoursecolours.pl, (occ.sklep.pl) zwanego dalej „Sklepem OCC” oraz określa zasady świadczenia przez Sklep OCC nieodpłatnych usług elektronicznych.

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać:

 1. Pod numerem telefonu +48 666 324 555  Koszt połączenia jest  zgodny z taryfą operatora.
 2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@ofcoursecolours.pl
 3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu OCC.
 4. Adres siedziby i korespondencyjny: ul. Aleja Rzeczypospolitej 29A/56 02-972 Warszawa

Godziny pracy:

Pracownia i obsługa klienta w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

II. DEFINICJE:

DANE OSOBOWE wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana.

DNI ROBOCZE - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie OCC umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie OCC umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

GOŚĆ - Klient składający zamówienie bez rejestracji.

HASŁO - unikatowy, określony przez Klienta ciąg znaków, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.

KLIENT - podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie OCC. Zwany również Usługobiorcą.

KODEKS CYWILNY- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONSUMENT - Klient będący osobą  fizyczną, korzystającą ze Sklepu OCC w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO KLIENTA - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie OCC.

LOGIN - indywidualne oznaczenie Klienta w Sklepie OCC, jest to adres e-mail podany przez Klienta.

OF COURSE COLOURS - dzialalność gospodarcza, firma prowadzona na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisanej pod numerem NIP: 7171719090 REGON: 36576961. Adres siedziby i korespondencyjny: ul. Aleja Rzeczypospolitej 29A/56 02-972 Warszawa. Zwany również Usługodawcą lub Sprzedawcą.

PROCES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ciąg następujących po sobie czynności począwszy od zebrania danych osobowych, aż do ich usunięcia, w sklepie internetowym Of course colours to proces przetwarzania danych związanych z transakcjami sprzedaży, za pośrednictwem strony www.ofcoursecolours.pl

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa daje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

SKLEP OCC/ SKLEP INTERNETOWY/ SKLEP - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ofcoursecolours.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

SPRZEDAWCA - patrz: OF COURSE COLOURS

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - integralna część Regulaminu, umieszczona w serwisie www.ofcoursecolours.pl w celu poinformowania Klientów o zakresie i sposobie przetwarzania ich Danych Osobowych.

REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu OCC. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

REJESTRACJA - procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której umożliwia Klientowi korzystanie z Konta Klienta.

TOWAR - produkt prezentowany i oferowany przez Of Course Colours w Sklepie OCC

TREŚĆ CYFROWA - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Of Course Colours, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu OCC.

USLUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu OCC.

USŁUGODAWCA - patrz: OF COURSE COLOURS

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Jako Of Course Colours posiadamy wszelkie prawa do Sklepu OCC, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i logotypów. Posiadamy także prawa autorskie do projektowanych przez nas wzorów.
 2. Of Course Colours zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie OCC reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 3. Klient, korzystając ze Sklepu OCC nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w  jego Treść cyfrową.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Sklepu OCC oraz umieszczonych w witrynie treści cyfrowych w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes, lub dobra osobiste Of Course Colours i osób trzecich.
 6. Sklep OCC prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 7. PKD - 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

IV. REJESTRACJA KONTA KLIENTA:

 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu, dostępu do nieodpłatnych usług elektronicznych, monitorowania zamówienia, ułatwienie kolejnych zamówień dokonując Rejestracji Konta Klienta.
 2. W celu Rejestracji Konta Klienta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Sklepu OCC. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło, a adres e-mail zostaje użyty jako Login.
 3. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe.
 4. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego Klient powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zaakceptować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Of Course Colours na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 6. Klient ma dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła, dlatego powinien dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła.
 7. Klient posiadający Konto Klienta ma nieograniczony dostęp do swoich danych osobowych i zamówień, może w każdej chwili dokonać edycji.
 8. W każdej chwili Klient ma prawo żądania usunięcia swojego konta i swoich danych.

V. ZAMÓWIENIA:

 1. W celu złożenia zamówienia nie jest wymagana Rejestracja Konta Klienta.
 2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto w PLN, nie zawierającymi kosztów przesyłki, oraz ewentualnych opłat celnych.
 3. Klient może dokonywać Zamówienia w Sklepie OCC przez 7(siedem) dni w tygodniu 24(dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 4. Klient przeglądający ofertę Sklepu OCC składa Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany i  wciśnięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po umieszczeniu przedmiotu w „Koszyku” Klient, ma możliwość dalszego przeglądania oferty, Klient może włożyć do koszyka dowolną ilość produktów, a po skompletowaniu całości przejść do podsumowania zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia określana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy Dostawy. Of Course Colours nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za płatność kartą, lub użycie płatności za pośrednictwem serwisu zewnętrznego.
 5. Wciskając przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” Klient przechodzi do podsumowania zakupów, może kontynuować zakupy lub przejść do dalszej realizacji zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem formularza w pięciu kolejnych krokach: PODSUMOWANIE, MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI, PODANIE ADRESU DOSTAWY, WYBÓR DOSTAWCY, WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI. Możliwe jest dodanie komentarza do zamówienia - np imiona na kubki imienne.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w  szczególności dokładny adres dostawy.
 8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. Dowodem zakupu jest PARAGON FISKALNY.
 10. FAKTURA: Na rządnie Klienta Usługodawca wystawia Fakturę.

  Sprzedawca zwolniony podmiotowo z VAT, w rubryce VAT jest informacja z.w.

  Faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub dodatkowo przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, jeśli Klient wyrazi taką potrzebę. Do wystawienia faktury potrzebny jest NIP nabywcy.

  • Prosimy o informację o chęci otrzymania faktury w momencie dokonania zakupu.
  • Informację możesz podać w komentarzu do zamówienia. Pamiętaj, do wystawienie faktury konieczny jest NIP.
 11. Złożenie zamówienia odbywa się w ostatnim kroku przez wciśnięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” pod tabelką podsumowującą wartość do zapłaty.
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu OCC potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem potwierdzenia płatności przez system zewnętrzny w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu zewnętrznego lub kartą oraz wyboru opcji „za pobraniem”.
 14. Czas realizacji zamówień o charakterze unikatowym, spersonalizowanym, wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta ustalany jest z Klientem drogą mailową, lub określony w opisach Towarów wykonywanych i dostosowanych do potrzeb Klienta, na stronach Sklepu OCC.
 15. Wykonanie umowy wygasa z chwilą wywiązania się z ostatniego ze świadczeń wynikających z umowy kupna - sprzedaży.

VI. REALIZACJA PROJEKTÓW DODATKOWYCH - WYKONANYCH NA ZAMÓWIENIE PRZEZ OF COURSE COLOURS:

 1. Większość naszych produktów ma możliwość personalizacji, produkty te nie podlegają odstąpieniu od umowy, szczegóły personalizacji produktów dostępnych w sklepie są zawarte w opisach poszczególnych produktów.
 2. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych projektów - poza ofertą sklepu - o charakterze indywidualnym, spersonalizowanym, zaprojektowanym i dostosowanym do potrzeb Klienta, wówczas warunki takiego zamówienia ustalane są indywidualnie między Of Course Colours a Klientem, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, lub telefonicznie.
 3. Cena i czas realizacji, terminy płatności za wykonanie zamówień indywidualnych zależy od wielkości, skomplikowania, kosztu materiałów i czasu pracy potrzebnego do zrealizowania takiego zamówienia.
 4. Proces wykonania projektu indywidualnego opisany jest w informacjach na stronach produktów.
 5. Jeśli projekt dotyczy dużych zamówień, jak na przykład obrazy, wieloelementowe zestawy porcelany itp, to proces wykonania projektu jest następujący:

  - Projekt omawiany jest z Klientem mailowo, telefonicznie, lub za pośrednictwem środków komunikacji internetowej, następuje ustalenie ceny, terminu realizacji i płatności i dostawy.
  - przygotowany zostaje projekt koncepcyjny,
  - dokonana zostaje wpłata zaliczki w wysokości 30% ustalonej ceny zamówienia, po otrzymaniu zaliczki Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia
  - po zakończeniu zamówienia zostają wysłane zdjęcia gotowego produktu do akceptacji
  - jeśli Klient dokona akceptacji zobowiązany jest dokonać pozostałej części ustalonej wpłaty, a sprzedawca wydania Towaru kupującemu, wg wcześniejszych ustaleń.

 6. W przypadku nie wykonania zamówienia z winy którejś ze stron, lub w przypadku okoliczności nadzwyczajnych, zaliczka rozliczana jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. UWAGA! Jeśli towar zrobiony jest na specjalne zamówienie, zgodnie z potrzebami Klienta, to Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy to na przykład zarówno malowanych na indywidualne zamówienie (wg wskazań Klienta) obrazów, porcelany i innych tego typu wyrobów, jak i kubków na które naniesiono wybrane indywidualnie imię czy napis.

VII. PŁATNOŚĆ, REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA I DOSTAWA:

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Towary:
 2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Of Course Colours wówczas REALIZACJA ZAMÓWIENIA zaczęta zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 3. Płatność za pośrednictwem systemu płatności zewnętrznych wówczas REALIZACJA ZAMÓWIENIA zaczęta zostanie po otrzymaniu przez Of Course Colours informacji z systemu płatności zewnętrznych o dokonaniu płatności przez Klienta.
 4. Klient nie ma możliwości wykonania jednej płatności za jedno zamówienie w 2 formach na przykład za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

  ***

 5. Termin realizacji zamówienia podany jest  na stronach poszczególnych produktów, termin realizacji i wysyłki może zostać zmieniony na prośbę Klienta i ustalony z nim indywidualnie.

  ***

 6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z orientacyjnym terminem podanym na stronach Sklepu OCC. Należy uwzględnić że jest to termin deklarowany na podstawie informacji uzyskanych od Dostawców, lecz nie gwarantowany.
 7. Dostawa Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Sklep OCC, odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL. Klient może wybrać swój własny sposób dostawy inny niż DHL, jednak wówczas Of Course colours odpowiada za paczkę do momentu wydania paczki przewoźnikowi.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru.
 9. Jeżeli kupującym jest Konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu, lub osobie trzeciej przez niego upoważnionej. JOf Course colours odpowiada za paczkę do momentu jej doręczenia. Jeżeli jednak sprzedawca (Of Course Colours) nie miał wpływu na wybór przewoźnika i zmieniony on został na indywidulaną prośbę Kupującego , za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi.
 10. Śledzenia przesyłki można dokonać za pośrednictwem serwisu DHL, po numerze nadania paczki. SPRAWDŹ PRZESYŁKĘ
 11. Of Course colours Ofruje 2 sposoby dostawy za pośrednictwe DHL - na wskazany adres i do punktu DHL parcel shop.

 12. Mapę punktów DHL, w ktorych możliwe jest odebranie zamówienia możesz znaleść tutaj: MAPA PUNKTÓW DHL PARCEL
 13. Dodatkowe informacje na temat przedyłek DHL możez sznaleść tutaj: FAQ DHL
 14. Możesz podać nam swój numer telefonu, wówczas firma DHL powinna wysłać Ci darmową informację w planowanym dniu dostawy, informacja o wysyłce standardowo wysyłana jest na adres e-mail podany w zamowieniu.
 15. DOSTAWA POD WSKAZANY ADRES: DHL oferuje dwie próby doręczenia. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, paczkę będzie można odebrać z Punktu Obsługi Klienta DHL PARCEL, przez kolejne 7 dni. Następnie zostanie Odeslana do nas. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu OCC przez Dostawcę, Of Course Colours skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 16. Paczkę można przekierować w serwisie https://przekieruj.dhlparcel.pl/
 17. DOSTAWA DO PARCEL SHOP: Paczka czeka na odbiór przez 7 dni od daty doręczenia do punktu Parcel Shop. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu OCC przez Dostawcęz powodu nie odebrania przez Klienta, Of Course Colours skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt Dostawy.
 18. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez jedną ze stron mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VIII. USZKODZENIA W TRANSPORCIE (PACZKI DHL):

Pakujemy paczki z kilkoma zabezpieczeniami, ale zdarzyć się może, że produkty zostaną uszkodzone, jeśli tak się stanie:

 1. Klient ma prawo zbadać doręczoną przesyłkę w czasie doręczenia, w obecności pracownika Dostawcy i w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 2. Nie musisz zgłaszać reklamacji do kuriera, możesz przekazać nam prawo do reklamacji.
 3. Skontaktuj się z nami. Wysyłamy wówczas prośbę do kuriera o spisanie protokołu szkody, podajemy ci przybliżony termin spisania protokołu - firma kurierska skontaktuje się z tobą, należy sprawdzić, czy protokół zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie rubryki i opisany dokładnie stan opakowania i zabezpieczeń. Po otrzymaniu od ciebie kopii protokołu (wystarczy zdjęcie) niezwłocznie wysyłamy nowy produkt, lub zwracamy Ci pieniądze.
 4. Jeśli chcesz, możesz sam zgłosić reklamacje w firmie kurierskiej, jednak wówczas proces reklamacji odbywa się poza naszym udziałem - nie możemy wnieść reklamacji w tej samej sprawie.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. Of Course Colours poinformuje Konsumenta niezwłocznie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep OCC przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. ZWROT KOSZTÓW DLA KLIETA PRZY ODSTĄPIENIU OD UMOWY:
  Of Course Colours zobowiązuje się do zwrotu Konsumentowi kosztu Towaru i najtańszej opcji wysyłki przez siebie oferowaną. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów, jeśli Klient wybrał inną opcję niż najtańsza Dostawa. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta dokonany zostanie niezwłocznie, nie póżniej niż 14 dni po otrzymaniu przez Of Course Colours oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Of Course Colours może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – wybór zależy od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY:
  Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar na adres siedziby Of Course Colours, lub przekazać ją osobie upoważnionej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. (liczy się termin wysyłki). Do zachowania terminu wystarczy odeśle jej przed jego upływem. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.    

 9. W przypadku zwrotu, prosimy o odesłanie towaru z dowodem zkupu.
   
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 11. Of course Colours dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 13. Odstąpieniu od umowy nie podlegają produkty wykonywane na specjalne zamówienie, wg wytycznych Klienta. Produkty z dedykacją, personalizowane, imienne - wszystkie, w których podane było własne dopasowanie.

 14. Odstąpieniu od umowy nie podlegają produkty wirtualne, od momentu rozpoczęcia ich użytkowania, czyli od momentu pobrania pliku lub otrzymania plików na maila.

X. RĘKOJMIA:

 1. Of Course Colours  ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Of Course Colours niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Of Course Colours usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może kierować na przykład w formie pisemnej na adres korespondencyjny Of Course Colours.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Of Course Colours. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Of Cours Colours.
 7. Of Course Colours odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

XI. REKLAMACJE:

 1. Do złożenia reklamacji nie jest konieczny tzw. paragon - wystarczy każdy inny dowód, który jednoznacznie potwierdza nabycie towaru  w Sklepie OCC (może to być na przykład potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty.)
 2. Do zgłoszenia reklamacji wystarczy zgłoszenie Sprzedawcy o wadzie - zgłoszenie reklamacji. Klient reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, może kierować na przykład w formie pisemnej na adres Of Course Colours.
 3. Of Course Colours odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona reklamacja.
 4. Konsument powinien wpisać swoje żądania w zgłoszeniu reklamacyjnym, a reklamowany Towar dostarczyć lub przesłać na adres Of Course Colours.
 5. W razie powstałego sporu między Klientem a Of Course Colours i na odwrót spór można rozwiązać polubownie za pomocą europejskiej platformy do rozwiązywania sporów ODR ec.europa.eu/consumers/odr. .

XIIUSŁUGI NIEODPŁATNE:

 1. Of Course Colours świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:
  - Prowadzenie Konta Klientów

 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w części III Regulaminu.

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Polityka Prywatności określa zasady  gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Of Course Colours.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu OCC jest Of Course Colours, firma prowadzona na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisanej pod numerem NIP: 7171719090 REGON: 36576961. Adres siedziby i korespondencyjny: ul. Aleja Rzeczypospolitej 29A/56 02-972 Warszawa.
 4. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres sklep@ofcoursecolours.pl lub dzwoniąc pod numer 666-324-555.
 5. Użytkownikami Sklepu OCC są jego Klienci.
 6. Of Course Colours zbiera dane osobowe Klientów w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu OCC, dokonania rejestracji Konta Klienta lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

 7. Zakres zbieranych danych obejmuje:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - numer telefonu,
  - adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
  - gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu OCC, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem.

 8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE.

 9. Of Course Colours przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Klientem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisu z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.)
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
      1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
      2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
      3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 11. Dane osobowe Klientów, w zakresie w jakim przetwarzanie to nie narusza praw i wolności, przetwarzane będą przez Of Course Colours na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wówczas na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 12. Klient ma stały dostęp do swoich danych, może dokonywać zmiany danych za pośrednictwem Konta Klienta, bądź zgłaszając chęć zmiany danych lub żądać ich usunięcia.
 13. Of Course Colours zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 14. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 15. Of Course Colours oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 16. Wyłączenie odpowiedzialności:
  Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Of Course Colours, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu OCC komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.


Komu i w jakim celu udostępniamy dane osobowe i jak są one chronione:

Poczta Polska - dostawca.
Dane konieczne realizacji usług pocztowych.
Poczta przetwarza je zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie ustawy Prawo Pocztowe i jest ich administratorem.

DHL - dostawca. Dane konieczne do realizacji usług kurierskich. Firma DHL przetwarza je i chroni na podstawie umowy.

H88 S.A z siedzibą w Poznaniu.
Firma która dostarcza usług hostingowe do prowadzenia administracji sklepu www.ofcoursecolours.pl na serwerze oraz która dostarcza usług w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy.  Firma hostingowa przetwarza je i chroni na podstawie umowy hostingowej.


Czas przechowywania danych osobowych:

Dane Państwa będą przetwarzane przez :
Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;
Okres  pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego. 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Zabezpieczenia
Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO. Stosujemy środki techniczne (zabezpieczenie komputera, panelu administracyjnego sklepu hasłami, szyfrowane certyfikaty SLL) i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności w celu zabezpiecza danych osobowych klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

XIV. Pliki cookies.

 1. Strona internetowa www.ofcoursecolours.pl, wykorzystuje pliki cookies podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe.
 2. Cookies to małe pliki tekstowe (zawierające zwykle litery i cyfry) umieszczane w pamięci Twojej przeglądarki lub urządzenia, za pomocą którego odwiedzasz stronę lub czytasz wiadomość. Cookies umożliwiają witrynie rozpoznanie konkretnego urządzenia lub przeglądarki. Podobnie jak większość z nich, prestashop.com także wykorzystuje technologie polegające głównie na małych plikach danych umieszczanych na Twoim urządzeniu, które pozwalają nam zbierać pewne informacje, gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszych witryn, usług, aplikacji, poczty i narzędzi.
 3. Istnieje wiele rodzajów plików cookies:
   - Cookies sesji wygasają pod koniec korzystania z przeglądarki oraz pozwalają nam rozpoznać Twoje działania w trakcie tej konkretnej sesji.
   - Cookies trwałe są przechowywane na Twoim urządzeniu pomiędzy sesjami korzystania z przeglądarki, pozwalając nam zapamiętać Twoje preferencje oraz działania na różnych witrynach.
   - Własne cookies są tworzone przez odwiedzaną witrynę.
   - Cookies zewnętrzne są tworzone przez witryny zewnętrzne, niezwiązane z odwiedzaną stroną.

 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies.
 7. W celu korzystania z serwisu www.ofcoursecolours.pl konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze plików Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 9. Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu.
 10. Pliki cookies można wyłączać lub usuwać za pomocą narzędzi dostępnych w większości dostępnych przeglądarek. Konieczne jest wprowadzenie ustawień osobno dla każdej przeglądarki, a każdy program tego typu dysponuje różnymi funkcjami i opcjami w tym zakresie.
 11. Aby zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce, przejdź do „Opcji” lub „Narzędzi” i wybierz odpowiednie ustawienia.

XV. ZMIANY REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 1. Of Course Colours zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony www.ofcourcecolours.pl; a w stosunku do Klientów posiadających Konto Klienta informacja zostanie przekazana za pośrednictwem Konta.

Regulamin z dnia 1 stycznia 2023